úvodní strana

Základní škola a mateřská škola Dlouhá Třebová okres Ústí nad Orlicí

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za důvěru, kterou jste dali naší škole tím, že jste

přišli k zápisu do 1. třídy na školní rok 2022/23 právě k nám.

 

K zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 přišlo celkem 14 dětí.

Přijaty byly děti s tímto registračním číslem:

19

21

22

23

24

26

27

28

29

30

33

 

Odklad školní docházky mají děti s tímto registračním číslem:

20

25

31

 

Seznam je vyvěšen ve vitríně u OÚ a na www stránkách školy od 4.5. do 30.5.2022

Podle novely Školského zákona §60 odst. 16,17, se přijetí vyvěšuje,

žáci jsou uvedeni pod registračním číslem.

 

 


Kontrola České školní inspekce z Pardubického inspektorátu

 

proběhla v ZŠ, MŠ a ŠJ ve dnech 11. - 13. 1. 2022. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek vzdělávání, průběhu vzdělávání a výsledků vzdělávání. Dále kontrola dokumentace a dodržování právních předpisů, kontrola školního stravování. V žádné oblasti nebylo zjištěno porušení, naše škola byla hodnocena velmi kladně. Inspekční zpráva je zveřejněna na webových stránkách ČŠI.

 

 

 

 

 

Základní škola a mateřská škola Dlouhá Třebová okres Ústí nad Orlicí

561 17 Dlouhá Třebová, Školní 199, tel.:777 850 811, datové schránky ID: hqt3zac

IČO 75017156, bank. sp.: KB 278769370277/0100, e-mail: zsdlouha@dlouhatrebova.cz

 

 

Vnitřní směrnice k zápisu dětí do prvního ročníku ZŠ ve školním roce 2022/2023

 

Zápis dětí do 1. ročníku se koná ve středu 27. 4. 2022 v budově ZŠ a MŠ Dlouhá Třebová od 14 do 17.00 hod.

Kritéria pro přijímání žáků:

Přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v Dlouhé Třebové. Počet žáků, které je možné přijmout - kapacita 1. ročníku je max. počet 30 žáků.

 

I. Právní rámec

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:

 

§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

§ 37 odst. 2 školského zákona: Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

 

§ 37 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

II. Organizace zápisů


Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce určuje vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o základním vzdělávání“).

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

− do datové schránky školy

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

− osobním podáním ve škole

 

Obsah formální části zápisu


Při podání žádosti (příklad viz Příloha č. 2) o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti stanovené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

· jméno a příjmení žadatele (dítěte),

· datum narození,

· místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),

· označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola).

S ohledem na zákonné zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:

· jméno a příjmení tohoto zástupce,

· místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

 

Dále se doporučuje, aby byla škola zákonnými zástupci informována o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:

 

· o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,

 

· údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

§ 3a odst. 6 vyhlášky o základním vzdělávání: Škola při zápisu prokazatelným způsobem informuje zákonného zástupce dítěte, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji. Desatero pro rodiče předškolního věku nabízí zákonným zástupcům dětí předškolního věku v přehledné podobě základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy.


III. Vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k povinné školní docházce


Ředitel školy rozhoduje (§ 165 školského zákona) ve správním řízení o přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46 školského zákona, za podmínek stanovených v § 36 téhož zákona.

 

Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (§ 36 odst. 5 školského zákona).

 

1 Nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná (např. kde se bude dítě vzdělávat), rozhodne o tom na návrh rodiče soud (§ 877 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

2 Blíže viz § 64 odst. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

V Dlouhé Třebové 11.3.2022                                                    Mgr.Alena Kopecká, ředitelka

 

 

 

 

 

Fotografie z akcí naší školy najdete na:

www.skolfoto.rajce.idnes.cz

 

 

 


 

Základní škola a mateřská škola

Dlouhá Třebová

okres Ústí nad Orlicí

 

 

Škola pro život

Školní vzdělávací program základního vzdělávání

S motýlkem letíme ke sluníčku, celý svět poznáme za chviličku

Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání

 

 


 

 


Naše škola poskytuje žákům výrobky podporované EU z

programů:

 

Mléko v evropských školách

 

Ovoce do škol

 


Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2860/ Název Projektu : Lepší vyučování

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4.2021 začíná prezenční výuka pro všechny žáky naší školy.

Děti budou testovány dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek).

Od pondělí 12.4. mají všechny děti přihlášené obědy.

www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

 

 

 

 

Kontakt

adresa
Základní škola a mateřská škola
Školní 199
561 17 Dlouhá Třebová

IČO: 75017156

tel. základní škola:
777 850 811

e-mail

zsdlouha@dlouhatrebova.cz
tel. školní družina:
776 716 046
tel. mateřská škola:
737 510 783
tel. školní jídelna:

732 903 070

e-mail školní jídelna

sj.dlouhatrebova@seznam.cz
zřizovatel

Obec Dlouhá Třebová

e-mail
ou@dlouhatrebova.cz

ID školy: hqt3zac

 

 

Novinky

Duben

29.4. Jeden svět - film

Květen

11.5. Den otevřených dveří

24.5. Focení

26.5. Výlet